ABD Grant Scheme

Regional Rural Development Standing Working Group (SWG) in South-East Europe in cooperation with GIZ within the project ”Rural development through integrated forest and water resources management” (LEIWW), officially closed the Call for proposals on December 5th 2016 at 16:00 C.E.T.

This Grant Scheme is also supported and facilitated by the European Union funded project “Fostering regional cooperation and balanced territorial development of Western Balkan countries in the process towards EU integration” implemented by the SWG

All further information regarding this ABD Grant Scheme will be post on our official web-sites:

http:/seerural.org/

http://prespa.seerural.org/

http://sharra.seerural.org/

http://abda.seerural.org/

Постојаната работна група за регионален рурален развој (SWG) во Југоисточна Европа, во соработка со GIZ, а во рамките на проектот “Рурален развој преку интегрирано управување на шумските и водните ресурси“ (LEIWW), отвара повик за доставување на предлог проекти за следните основни цели:

-Унапредување на зелените вредносни ланци во земјоделството и производство на прехрамбени или занаетчиски производи, со почитување и одговорно користење на природните ресурси и обновливите извори на енергија;
-Унапредување на интегрираната туристичка понуда на прекуграничниот регион преку подрршка на претприемачките иницијативи, со фокус на одговорно користење на природните ресурси и обновливите извори на енергија;
-Унапредување на регионалната конкурентност преку поддршка и креирање на зелени вредносни ланци со локалните и прекуграничните партнери;
-Поддршка на економските активности, остварување на приход и претприемништвото на жените и младите;
-Поддршка на руралните подрачја преку одржливо користење на природните ресурси, преку унапредување на интегрираното управување на водните и шумските ресурси;

Грантовите ќе бидат достапни за приватниот и граѓанскиот сектор, како и за јавните институции од следниве држави и општини од прекуграничните региони:

Прекуграничен регион „Шара“:
Албанија: Кукс;
Македонија: Јегуновце и Теарце;
Косово* : Драгаш, Призрен и Штрпце.

Информативните сесии ќе бидат организирани по следниот распоред:
Среда, 26.10.2016, Општина Јегуновце, општинска зграда, 13:00 часот
Четврток, 27.10.2016, Oпштина Штрпце, општинска зграда, 10:00 часот
Четврток, 27.10.2016, Oпштина Призрен, општинска зграда, 14:00 часот
Петок, 28.10.2016, Oпштина Кукс, Регионален совет на Кукс во салата за состаноци на 4ти кат, 11:00 часот
Понеделник 31.10.2016, Општина Драгаш, сала за состаноци на втор кат, 11:00

Последен ден за доставување на апликации е 5 декември 2016 година во 16.00 часот по локално време.

Оваа грант шема исто така е поддржана од проектот „Поттикнување на регионалната соработка и рамномерен територијален развој на земјите од Западен Балкан во процес кон европските интеграции“, проект кој го финансира Европската Унија а го спроведува SWG.


Thirrje për propozime për Skemën e Granteve të ABD-së brenda programit LEIWW


Grupi i Përhershëm i Punës (SWG) për Zhvillim Rural Rajonal në Evropën Juglindore, në bashkëpunim me GIZ dhe në kuadër të projektit “Zhvillimi Rural përmes menaxhimit të integruar të pyjeve dhe burimeve ujore” (LEIWW), hap Thirrjen për propozime me objektivat kryesore:

-për të përmirësuar zinxhirët e vlerave “të gjelbra” në bujqësi dhe prodhimin e ushqimit apo produkteve artizanale në lidhje me përdorimin e përgjegjshëm të burimeve natyrore dhe burimeve të ripërtëritshme të energjisë;
-për të përmirësuar ofertën e integruar turistike të rajoneve Ndërkufitare përmes përkrahjes së iniciativave sipërmarrëse duke u fokusuar në përdorimin e përgjegjshëm të burimeve natyrore dhe burimeve të ripërtëritshme të energjisë;
-për të përmirësuar konkurrencën rajonale përmes mbështetjes dhe krijimit të zinxhirëve të vlerave “të gjelbra” me partneritetet lokale dhe Ndërkufitare;
-për të mbështetur aktivitetet ekonomike, gjenerimin e të ardhurave, sipërmarrjet e grave dhe të rinjve;
-për të mbështetur zhvillimin e zonave rurale pëmes përdorimit të qëndrueshëm të burimeve natyrore duke e përmirësuar menaxhimin e integruar të burimeve pyjore dhe të ujit.

Granti do të jetë në dispozicion për subjektet private, civile dhe publike nga shtetet dhe bashkitë e rajoneve Ndërkufitare të mëposhtme:

Rajoni Ndërkufitar “Sharra”:
Shqipëria: Kukës;
Maqedonia: Jegunovce dhe Tearcë;
Kosovë*: Dragash, Prizren dhe Shtërpce;

Takimet informative do të organizohen në rajone sipas orarit në vijim:
E mërkurë, 26.10.2016, Kumuna e Jegunovces, Ndërtesa e Komunës, 13:00
E enjte, 27.10.2016, Komuna e Shterpces, Salla e Komunës, 10:00
E enjte, 27.10.2016, Komuna e Prizrenit, Ndërtesa e Komunës, 14:00
E premte, 28.10.2016, Këshilli I Qarkut Kukës, salla e takimeve kati 4-të, 11:00
E hëne, 31.10.2016, Komuna e Dragashit, salla e takimeve kati i 2-te, 11:00

Dita e fundit për dorëzim të aplikacioneve është 5 Dhjetor i vitit 2016, në ora 16:00 CET

Skema e Granteve gjithashtu mbështetet dhe lehtësohet nga projekti i financuar nga Bashkimi Evropian “Nxitja e bashkëpunimit rajonal dhe zhvillimit të balancuar territorial të vendeve të Ballkanit Perëndimor në procesin drejt integrimit në BE”, zbatuar nga GPP (SWG).


Poziv za dostavljanje predloga projekataABD grant shema u okviru LEIWW programa


Stalna radna grupa za regionalni ruralni razvoj (SWG) u jugoistočnoj Evropi, u saradnji sa GIZ-om, a u okviru projekta „Ruralni razvoj kroz integrisano upravljanje šumskim i vodnim resursima“ (LEIWW), otvara Poziv za dostavljanje predloga projekata sa sledećim osnovnim ciljevima:

-unapređenje zelenih vrednosnih lanaca u poljoprivredi i proizvodnji prehrambenih ili zanatskih proizvoda uz poštovanje i odgovorno korišćenje prirodnih resursa i obnovljivih izvora energije;
-unapređenje integrisane turističke ponude prekograničnih regiona kroz podršku preduzetničkim inicijativama sa fokusom na odgovorno korišćenje prirodnih resursa i obnovljivih izvora energije;
-unapređenje regionalne konkurentnosti kroz podršku i stvaranje zelenih vrednosnih lanaca sa lokalnim i prekograničnim partnerima;
-podrška ekonomskim aktivnostima, stvaranju prihoda i preduzetništvu žena i mladih;
-podrška razvoju ruralnih područja kroz održivo korišćenje prirodnih resursa putem unapređenja integrisanog upravljanja vodnim i šumskim resursima.

Grantovi će biti dostupni privatnom i civilnom sektoru kao i javnim institucijama iz sledećih zemalja i opština prekograničnog regiona Sharra:
Albanija: Kukes;
Makedonija: Jegunovce i Tearce;
Kosovo*: Dragaš, Prizren i Štrpce.

Info dani ce biti odrzani po sledecem rasporedu:
Sreda 26.10.2016, Opština Jegunovce, zgrada opštine, 13:00 sati
Cetvrtak 27.10.2016, Opština Štrpce, zgrada opštine, 10:00 sati
Cetvrtak 27.10.2016, Opština Prizren, zgrada opštine, 14:00 sati
Petak 28.10.2016 opština Kuks, regionalni savet Kuksa u sali za sastanke na 4 spratu, 11:00 sati
Ponedeljak, 31.10.2016, Opstina Dragaš, sala za sastanke na drugom spratu, 11:00 sati

Poslednji dan za dostavljanje aplikacija je 5 decembar 2016, u 16:00 po lokalnom vremenu

Ovu grant shemu takođe podržava i omogućava projekat „Podsticanje regionalne saradnje i uravnoteženog teritorijalnog razvoja zemalja Zapadnog Balkana u procesu ka evropskim integracijama“ koji finansira Evropska unija, a sprovodi SWG

Документи за поднесување предлог проекти на македонски јазик

Dokumentacioni për aplikim të projekt propozimit në gjuhën shqipe

Dokumentacija za podnošenje prijedloga projekta na srpskom jeziku

Documents for submission of project proposals on English language

*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence
*Ова означување не го прејудицира статусот и е во согласност со Резолуцијата 1244/1999 и одлуката на МСП за декларацијата за независност на Косово
*Ovaj naziv ne prejudicira status, te je u skladu s Rezolucijom 1244/1999 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju+ nezavisnosti Kosova.